Acceptatie, tolerantie & eigenwaarde

Privacyverklaring

Bij zorgorganisatie Actolei bieden we persoonsgerichte zorg, waarbij we nauw aansluiten op de individuele zorgbehoeften van onze bewoners.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bewoners en Cliënten Actolei
Wij vinden het bij Actolei belangrijk dat er goed met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom leggen we jou uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom. Ook vertellen we je graag wat jouw rechten zijn als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom heeft Actolei jouw persoonsgegevens nodig?
Wij verwerken persoonsgegevens om de begeleiding, zorg- en wettelijke taken te kunnen uitvoeren en om bewoners, hun contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te informeren over de begeleiding en activiteiten van Actolei.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Actolei verwerkt bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum/-plaats
  • Gezondheidsgegevens
  • BSN-nummer
  • E-mailadres
  • Persoonsgegevens van contactpersonen van cliënten (naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres)
Hoe lang bewaart Actolei jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang jouw gegevens worden bewaard is afhankelijk van het soort gegevens en voor welk doel zij worden gebruikt. Een bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de bewaartermijn is verstreken worden de gegevens door Actolei vernietigd.


Delen van jouw persoonsgegevens met anderen
Actolei verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen vragen wij eerst om jouw toestemming.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Indien jij met Actolei een begeleidings-/zorgrelatie bent aangegaan hebben wij bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, van jou nodig. Met deze gegevens bepalen wij bijvoorbeeld welke begeleiding voor het beste passend is. Deze gegevens verwerken we extra zorgvuldig en worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij betrokken zijn bij jouw begeleiding. Als wij gegevens van derden nodig hebben, bijvoorbeeld van een huisarts, dan vragen wij daarvoor jouw toestemming bij het aangaan van de overeenkomst.

Jouw rechten
Wil jij weten welke gegevens wij van jou hebben en of deze juist zijn, dan kunt jij jouw gegevens bij ons opvragen. Wij zullen jou dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens verstrekken. Jij kunt jouw gegevens opvragen door ons een verzoek te sturen per email of per briefpost via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kun je ons vragen om deze aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens en kun je jouw toestemming voor het opvragen of delen van bepaalde gegevens intrekken. Je kunt Actolei ook vragen om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen, zodat jij deze weer gemakkelijk kunt doorgeven aan bijvoorbeeld een andere zorgverlener.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 januari 2022. De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert of wanneer er een aanpassing is in onze bedrijfsactiviteiten.

Vragen
Voor vragen over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan kun je contact opnemen met de bestuurssecretaris van Actolei:
Actolei , t.a.v. bestuurssecretaris, Postbus 40, 7620 AA Borne of E-mail: info@actolei.nl

Een klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen als het gaat om jouw persoonsgegevens, neemt je eerst contact op met het bestuurssecretariaat. Wanneer jij niet tevreden bent over de oplossing of het advies van ons dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens